یاشاسین آذربایجان -تبریز

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

فرق سوال فرضیه تحقیقپایان نامه

فرق سوال فرضیه تحقیق

تیغ تیز انتقاد بر پیکر فربه جامعه آکآدم یک با بیشتر شدن علم بالا

نویسنده: آرش حبیبی


بسیار زیاد مایل هستم در مورد فرق فرضیه پرسش تحقیق نکته ای را روشن کنم و خیلی آرزومند هستم اساتید محترم این مطلب را بخوانند و یا دانشجویان آن را در اختیار اساتید خود قرار دهند. این مطلب با تحقیق مهمترین منابعراهنمای تحقیق در مدیریت علوم رفتاری تولید و ساخت شده است و می توانید با اطمینان خاطر به آن تکیه بکنید . در بیان این مطلب از ادبیات محاوره ای استفاده کرده ام تا خوبتر بتوانم مفهوم را منتقل کنم از این بابت پیشاپیش پوزش می طلبم.

گزاره تحقیق: سوال فرضیه

بر اساس تحقیق منابع زیاد به این نکته دست یافتم که تمام موارد ریشه در برداشت غلط از کلمه دارد آن واژه Proposition است. عبارت Proposition که در فارسی از آن با عنوانگزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف دارد: گزاره تحقیق بیان رابطه آزمایش ی و حدسی بین سازه های پژوهش است.

A proposition is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form.

چون سازه ها در سطح بالائی از انتزاع قرار دارند و نمی توان به راحتی در مورد آنها اظهارنظر کرد از روابط بین متغیرها حرف می شود بیان رابطه بین متغیرها فرضیه نامیده می شود. نمی خواهم با این عبارت را دچار سردرگمی کنم. تمام چیز خیلی آسان است. در هر تحقیق شما با تعدادی متغیر سروکار دارید. گزاره های تحقیق شما رابطه بین متغیرها را مورد تحلیل قرار می دهد. دو متغیر فرضی هوش و عملکرد را در نظر بگیرید. هم اکنون شما در مورد رابطه دو متغیر یکی از دو حالت زیر را پیش رو دارید:

- می توانم حدس بزنم متغیر هوش بر عملکرد تاثیر دارد.

- واقعا جهت من جای سوال است که هوش بر عملکرد تاثیر دارد یا خیر؟

تمام چیز کاملا بدیهی است. شما یا حدسی درباره رابطه دو پدیده دارید یا واقعا برای تان جای سوال است. فرضیه حدسی هوشمندانه درمورد پارامتر جامعه است (عین جمله کتاب دکتر عادل آدر را آوردم تا فردی تردیدی نکند). یعنی چنانچه شما می توانید حدس بزنید فرضیه دارید و اگر جهت تان سوال است بهتر ، بسیار زیاد روشن است که شما سوال دارید.

پس گزاره های تحقیق شما یکی از این دو حالت است: یا به صورت سوالی یا به صورت یک عبارت خبری که همان فرضیه است. ولی زیاد جالب است که در پروپوزال های دانشجویان همیشه سه چیز کاملا مشابه مشاهده می شود که جای تامل (چنانچه نخواهم بگویم تاسف) دارد.

اهداف تحقیق

- ارزیابی رابطه هوش عملکرد کارکنان

موارد تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان اثر دارد؟


فرضیه های تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.

اینگونه دوباره تکرار نوعی بازی با کلمات است و به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود و اساتید محترم می بایست با آن برخورد کنند.

آموزش تدوین فرضیه تحقیق

بازهم لازم به تذکر است هر تحقیقی نیازمند فرضیه نویسی نیست. با این وجود در هر بررسی شما با یکی از این دو حالت سروکار دارید: تحلیل وضعیت پدیده ویِژگزینشه یا ارزیابی رابطه بین دو یا چند پدیده. در حالت نخست که شما یک پدیده را ارزیابی می بکنید نوشتن فرضیه بسیار زیاد آسان است. فرضیه مهم شما پیرامون همان سازه اصلی است که بیان کرده اید فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه مهم دلالت دارد. جهت مثال شما می خواهید در زمینه سنجش موفق یت عملکرد هوش تجاری در سازمان تحقیق کنید. سازه مهم تحقیق هوش تجاری است بر اساس ادبیات پژوهش ابعاد خوب یت هوش تجاری بر اساس جنبه فنی مدیریتی قابل تحلیل است. دقت بکنید این ابعاد باید با تحقیق ژرف ادبیات پژوهش یا مصاحبه های ساختارمند با خبرگان حوزه شناسائی شود. در این صورت فرضیه ها به صورت زیر تنظیم می شود:

فرضیه مهم
هوش تجاری در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
فرضیه های فرعی
هوش تجاری از جنبه مدیریتی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
هوش تجاری از جنبه فنی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.

حالت دوم زمانی است که شما می خواهید رابطه دو تمغیر را تحلیل بکنید . جهت مثال می خواهید رابطه بررسی عملکرد با بهسازی قوت آدم ی را ارزیابی بکنید .در بیان فرضیه های فرعی اثر بررسی عملکرد را بر عوامل موجد ویرایش قوت آدم ی تحلیل بکنید . برای این کار ضروری است عوامل مولفه‌های ویرایش قوت آدم ی را شناسائی بکنید . شناسائی مولفه های ویرایش قوت آدم ی بر اساس ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده قبلی صورت می‌گیرد.جهت نمونه رضایت، انگیزش خلاقیت به عنوان ابعاد بهسازی قوت آدم ی در نظر گرفته شده است. بر اساس این مطالعات می‌توان مولفه‌های اصلاح و بهسازی قوت آدم ی را شناسائی کرد. در بیان فرضیه‌های پژوهش ابتدا باید فرضیه مهم را به صورت زیر بیان بکنید :

فرضیه مهم :
بررسی عملکرد در سازمان مورد بررسی بر بهسازی قوت آدم ی اثر دارد.
فرضیه های فرعی
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر انگیزش قوت آدم ی تاثیر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر رضایت قوت آدم ی تاثیر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر خلاقیت قوت آدم ی اثر دارد.

بسیاری از بررسی ها مبتنی بر فنون تحقیق در عملیات و تصمیم گیری چندمعیاره به فرضیه نیازی ندارند. این مطلب را همیشه به خاطر داشته باشید.

  • مهدی کیانی